Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O., ul. Kazimierza Michalczyka 14, 53-633 Wrocław, NIP 915-178-84-56, REGON 021772597, e-mail: biuro@vector-sh.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

  1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
  2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;
  3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
  4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
  5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
  6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi, ewentualnymi zagrożeniami.

III ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  1.  Podmiotów dokonujących zakupów drogą internetową/użytkowników sklepu internetowego, tj. podmiotów nie będących osobami fizycznymi (konsumentami):

           - zbieramy je w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji,

           - dane te obejmują:  nazwę podmiotu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON,

           - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych, uniemożliwi zawarcie i realizację umowy sprzedaży.

       2.  Pozostałych użytkowników sklepu internetowego (konsumentów):

           - zbieramy je w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji,

           - dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

           - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych, uniemożliwi zawarcie i realizację umowy sprzedaży.

       3. Odbiorców newslettera:

           - zbieramy je w celu dostarczenia podmiotom zainteresowanym informacji handlowych;

            - dane te obejmują: nazwę podmiotu (ewentualnie imię i nazwisko), adres poczty elektronicznej,

            - podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.

       4. Zbierane w celach marketingowych:

           - zbieramy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną,

           - dane te obejmują:  nazwę podmiotu (ewentualnie imię i nazwisko), adres poczty elektronicznej, nr telefonu,

           - podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

        5. Osób korzystających z formularzy kontaktowych:

           - dane te przetwarzamy, by móc udzielić podmiotom zainteresowanym odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.),

           - dane te obejmują  nazwę podmiotu (produktu), ewentualnie imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP,

           - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych, może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie podmiotom zainteresowanym oczekiwanych odpowiedzi.

        6. Podmiotów dokonujących zakupów drogą tradycyjną:

           - zbieramy je w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji,

           - dane te obejmują:  nazwę podmiotu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON,

           - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych, uniemożliwi zawarcie i realizację umowy sprzedaży.

        7. Partnerów handlowych:

           - zbieramy je w celu zawarcia umowy współpracy/sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji,

           - dane te obejmują: nazwę podmiotu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON,

           - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych, uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

IV POLITYKA COOKIES

 

Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do potrzeb podmiotów zainteresowanych.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez dany podmiot informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

- umożliwienia zalogowania,

- utrzymania sesji/stanu zalogowania,

- dopasowania zawartości strony do potrzeb podmiotów zainteresowanych, w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego korzystają,

- tworzenia statystyk, które mają charakter anonimowy.

W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.    

Podmiot zainteresowany ma prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane, jednakże zablokowanie Cookies lub inne analogiczne zabiegi, mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

Każdy podmiot ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@vector-sh.pl

Podmioty, których dane są przetwarzane mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa  danych osobowych prosimy o kontakt.

Producenci slick